Vaše podněty pro Pacientskou radu Ministerstva zdravotnictví

Děkujeme za Vaše podněty pro Pacientskou radu, které jste v listopadu zasílali Šárce Prokopiusové.

Vaše a další návrhy, které jsme získali i od lékařů z České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, jsme zapracovali do souhrnného návrhu, obsahujícího tři oblasti sluchového postižení, které bude Pacientská rada řešit.

Které to jsou?

Změna úhrad od zdravotních pojišťoven u sluchadel (příspěvek na 2 sluchadla), implantátů
a tracheostomických kanyl

  • příspěvek na 2 sluchadla (nyní u dospělých pouze na 1 sluchadlo)
  • zvýšení příspěvku na sluchadla (v souladu s technologickým rozvojem, kdy roste kvalita a cena sluchadel, ale příspěvek zdravotních pojišťoven je od 90. let stejný)
  • snížení doby výměny procesoru u kochleárního implantátu částečně hrazené pojišťovnou ze současných 10 let na 5 - 7 let (v ČR je v současné době nejdelší doba výměny v Evropě, obvyklá doba v ostatních státech je 6 let)


Řešení odpovědnosti za zajištění komunikace dostupné pro pacienta a hrazení zdravotní pojišťovnou

  • proplácení tlumočníků (včetně vizualizátorů mluvené řeči / přepisovatelů simultánního přepisu) zdravotními pojišťovnami - především u hospitalizací a diagnostických vyšetření
  • standardy komunikace s pacientem - veškerou odpovědnost nese zdravotnické zařízení (nikoliv pacient)
  • povinnost zdravotnického zařízení zajistit u nedobrovolné hospitalizace nebo akutního příjmu tlumočníka znakového jazyka / přepisovatele


Přizpůsobení psychologických (klinických) a psychiatrických vyšetření

  • překlad testů do českého znakového jazyka – testy, které nesouvisí s kognitivními funkcemi, tj. testy na soběstačnost / fyzickou stránku
  • modifikace (úprava, nejde o překlad) klinických psychologických testů pro neslyšící (postavené na českém znakovém jazyce, nikoliv na českém jazyce


Překlad do českého znakového jazyka
 

Příští setkání Pacientské rady se koná 5. prosince 2018. O průběhu a výsledcích jednání Vás budeme opět informovat.