Půjčovny pomůcek pro osoby se sluchovým postiženímSvaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice realizuje projekt „Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením“, registrační číslo CZ.1.06/3.2.01/02.06113, který byl podpořen v rámci  Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je vytvořit dobře vybavené sítě půjčoven kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené osoby, a to na celém území ČR kromě hl. m. Prahy. Projekt v oblasti veřejného zdraví je realizován za pomoci dotací z EU a státního rozpočtu ČR a to v celkové výši 6 451 625 Kč, přičemž 5 % prostředků je financováno z vlastních prostředků SNN v ČR.

V České republice je sluchově postiženo více jak 8 % populace, u lidí věkové kategorie 60 + má problémy se sluchem až 30 %. V rámci projektu bude modernizováno vybavení 24 stávajících půjčoven a zřízeno 21 nových půjčoven ve 13 krajích ČR. Půjčovny budou fungovat v prostorách specializovaných regionálních pracovišť – původních i nových. Doplní stávající systém zdravotně sociálních služeb zejména v situacích, kdy nemá sluchově postižený (dále jen SP) člověk dočasně z různých důvodů k dispozici kompenzační pomůcku např. pro její poruchu, poškození, ztrátu nebo krádež. Umožní také klientům vyzkoušet si nové moderní pomůcky pro individuální poslech a porozumění řeči - FM systémy, indukční smyčky, komunikátory na podporu poslechu sluchadlem, aby zjistili, zda jim vyhovují při jednáních na úřadech a soudech, na vzdělávacích akcích apod. 

Provozní doba půjčoven bude od 10 do 16 hodin, a to minimálně dva dny v týdnu. V případě že klient bude potřebovat se domluvit na jiný den v týdnu, budou na dveřích půjčoven uvedeny kontakty (telefon, email) na odpovědného pracovníka. Pomůcky budou zapůjčeny na nezbytně nutnou dobu podle potřeb klientů na základě uzavřené smlouvy o zapůjčení pomůcky mezi příslušným střediskem a klientem, ve smlouvě budou i sankce, pokud daná pomůcka nebude v termínu vrácena. Před zapůjčením pomůcky budou klienti seznámeni se správným zacházením s pomůckou tak, aby nedocházelo brzy k opotřebení a poškození pomůcek. Důležité bude informování osob se SP o možnostech využívání půjčoven kompenzačních  pomůcek. 

Sluchově postižení lidé se liší velikostí i typem ztráty sluchu a především způsobem komunikace – od neslyšících a ohluchlých lidí používajících znakový jazyk a odezírání po nedoslýchavé uživatele sluchadel. Komunikační potíže a informační deficit se často projevují v jejich psychice, v možnostech vzdělávání, v celkovém rozvoji osobnosti, a mají vliv na jejich chování (izolace, nedůvěra, podezřívavost, citová labilita).

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem se sluchovým postižením zmírnit jejich handicap a překonávat obtíže běžného denního života odstraňováním komunikační bariéry např. nemožnost zavolat si pomoc telefonem, upozornění na možnost nebezpečí úrazu v důsledku omezených možností orientace v prostoru nebo zlepšení srozumitelnosti mluveného slova. Slouží tak jako nástroj prevence proti vyloučení osob se sluchovým postižením z každodenního společenského a pracovního života kvůli nedostupnosti kompenzačních pomůcek.

26. 8. 2010 se v Kongresovém centru U Hájků v ulici Na Poříčí konala tisková konference k projektu Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením

 

 

Vytisknout