Videa prezentující poskytovatele sociálních služeb v ČZJ

V rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící vznikla ve spolupráci s Deaf Friendly videa prezentující sociální služby, na které se mohou osoby se sluchovým postižením obracet.
Videa jsou dvou typů - obecné (bez spojení s konkrétní sociální službou) a konkrétní týkající se jedné ze zapojených organizací.

Obecné video se týká představení sociálních služeb (tlumočnické služby a dalších druhů), kde si mohou klienti tyto sociální služby najít a jaké jsou obecné principy. Toto video neobsahuje kontakty ani odkazy na žádnou konkrétní organizaci. V případě zájmu je možné se domluvit na volném šíření videa mezi ostatní pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti v rámci SNN v ČR, z.s.
Toto video je umístěno v sekci "Kontakty" pod mapkou znázorňující rozmístění sociálních služeb a spolkové činnosti SNN v ČR, z.s. v rámci České republiky.


Druhým typem jsou videa konkrétně pro některou z těchto zapojených organizací:
Videa těchto organizací bude možné naleznout na jejich webových stránkách (případně dalších informačních zdrojích) a již jsou zveřejněny na webových stránkách SNN v ČR, z.s. - v sekci "Kontakty" na stránce jednotlivých míst poskytování těchto sociálních služeb.
Vytisknout