Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

Logo

Koordinátorka projektu
Mgr. Helena Čápová
capova@snncr.cz

 

Projekt "Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící" probíhá od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhne celkem pět klíčových aktivit. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Do projektu je zapojeno 11 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace).

První klíčová aktivita (KA1) se týká zhodnocení současných postupů při práci s klienty. Během této klíčové aktivity proběhne posouzení platných standardů kvality v sociálních službách (SQSS) a na ně navazujících metodik a dále zhodnocení sociální služby s pracovníky a KLIENTY dané soc. služby. Dále se tazatelé budou zaměřovat např. na identifikaci překážek v soc. začlenění osob se sluchovým postižením, sociální práce, EFEKTIVITU poskytování sociálních služeb atd.

Tato KA1 by měla probíhat přibližně rok (do září 2019) a výsledkem bude celkové zhodnocení každé jednotlivé služby a poté zhodnocující dokument pro celou zapojenou organizaci.

Druhá klíčová aktivita (KA2) navazuje na KA1 a týká se aktualizace výše zmíněných  SQSS a navazujících metodických postupů. Během této klíčové aktivity proběhne 5 konzultací u každé ze zapojených sociálních služeb s cílem pomoci aktualizovat standardy a metodiky sociální služby.

Tato KA2 bude probíhat od března 2019 do července 2020 a výsledkem budou aktualizované standardy kvality a metodiky pro každou ze zapojených sociálních služeb.

Třetí klíčová aktivita (KA3) se týká zvyšování odbornosti v oblasti sociální práce se sluchově postiženými. V rámci této KA3 proběhne 8 metodických setkání (MS) a 12 akreditovaných seminářů (AS), které budou společné pro všechny zapojené organizace.

Metodická setkání povedou vždy dva odborníci na vybranou problematiku a bude v nich prostor na diskusi.

Témata AS budou tato:

  • Motivace vs. manipulace klientů v sociálních službách
  • Jak se bránit nátlakovým metodám
  • Jak zvládnout syndrom vyhoření
  • Sociální práce s agresivním klientem
  • Práce s riziky při poskytování sociálních služeb
  • Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích
  • Konflikt a jeho řešení
  • Náměty na tvorbu individuálních plánů

KA3 bude probíhat v období od dubna 2019 do srpna 2020. O termínech a místech konání se budeme se zapojenými organizacemi domlouvat dopředu tak, aby co nejméně narušily chod daných sociálních služeb a pracovníci se mohli bez problémů účastnit.

Klíčová aktivita 4 (KA4) se týká zpracování funkční databáze, která bude určená pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Konkrétní obsah bude uzpůsoben dle výsledů a zjištění z ostatních KA (hlavně však z KA1). Předpokladem však je, že by
se databáze týkala klientských spisů, evidence IP, přijímání zakázek, přehledu o tlumočnících,...

Poslední, pátá, klíčová aktivita (KA5) se věnuje podpoře mezioborové spolupráce. V rámci této aktivity je plánováno celkem
16 mezioborových setkání, 24 konzultací, 8 popisů spolupráce v území a 16 příběhů z praxe. Dále se ke konci projektu uskuteční konference pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ke sdílení dobré praxe a zkušeností z poskytování sociální služby.

Tato KA5 bude probíhat od listopadu 2018 do září 2020.