Informace o projektu

Evropská unie
Realizace projektu byla k 30.6. 2022 ukončena a aktivity projektu již neprobíhají. 
Děkujeme všem zapojeným organizacím, odborným konzultantům, lektorům, externistům, tlumočníkům, přepisovatelům a všem, kteří se na realizaci podíleli.


Kontaktní osoby projektu: 
Mgr. Helena Čápová (capova@snncr.cz) Projekt "Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze" (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015356) je realizován od 1.7. 2020 do 30.6. 2022 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Projekt se zaměřuje na podporu dvou vybraných poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením a jejich zaměstnanců (hlavně sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách). 

Jde o Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím (CZTN) a Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. a jejich 4 registrované sociální služby (dvě Tlumočnické služby, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Sociální rehabilitace).


Cílem projektu je pomoci zapojeným organizacím s:

  • poskytováním sociálních služeb ještě kvalitněji a profesionálněji 

  • zajištěním  akreditovaného vzdělávání zaměřeného na práci s osobami se sluchovým postižením pro jejich zaměstnance a metodických setkání

  • navázáním a prohloubením spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb a dalšími veřejnými institucemi.


Naplnění zmíněných cílů bude dosáhnuto těmito 4 klíčovými aktivitami (KA):

 

V rámci první klíčové aktivity (KA1) proběhne zhodnocení současných postupů při práci s klienty v zapojených sociálních službách.

Tato vyhodnocení vykoná najatý externí odborník, který má zkušenosti s podobnými audity v sociálních službách. Každá ze sociálních služeb bude vyhodnocena zvlášť a obsahem bude: 

  • vnitřní dokumentace sociální služby (hlavně standardy kvality a navazující metodiky), 

  • způsob evidence a vykazování sociální práce, 

  • praktický průběh poskytování sociální služby.

V rámci vyhodnocení budou provedeny i rozhovory s relevantními zaměstnanci a klienty sociální služby. 

Z vyhodnocení vzniknou dva typy zhodnocujících zpráv - jedna se bude týkat pouze sociální služby (o zjištěných skutečnostech) a druhá se bude týkat shrnutí celé organizace a jejich sociálních služeb.
Termín vyhodnocení si budou domlouvat sociální služby s externistou tak, aby vyhovoval všem a bylo možné na něj zajistit nezávislé tlumočníky či přepisovatele. Vyhodnocení však musí proběhnout nejpozději do 30.6. 2021.Druhá klíčová aktivita (KA2) navazuje na předchozí aktivitu a věnuje se aktualizaci standardů kvality a dalších důležitých interních dokumentů dané sociální služby. 

Aktualizace probíhají formou konzultací s najatým externím odborníkem, který poskytuje pouze podporu při aktualizaci standardů a dokumentů, nikoliv jejich samotnou tvorbu (ta je na zaměstnancích sociální služby).

Každá ze sociálních služeb má k dispozici 5 konzultací v délce 4 hodiny. 

V rámci této klíčové aktivity též proběhne několik setkání externích konzultantů s cílem sjednotit postupy a přístupy při konzultacích.


Tato KA2 bude probíhat od prosince 2020 do dubna 2022 a výsledkem budou aktualizované vnitřní dokumenty v každé ze zapojených sociálních služeb


 

Třetí klíčová aktivita (KA3) se věnuje zvyšování odbornosti v oblasti sociální práce se sluchově postiženými. V rámci této KA3 proběhnou 4 metodická setkání (MS) a 4 akreditované semináře (AS), které budou společné pro všechny zapojené sociální služby.


MS trvají 6 hodin, jejich témata budou přizpůsobena potřebám zapojených sociálních služeb a povedou je vždy dva odborníci na vybranou problematiku. 


AS budou trvat 8 hodin, budou zajištěny formou nákupu kurzů tzv. na klíč a určeny pouze pro zaměstnance sociálních služeb zapojených do projektu. Témata AS budou přizpůsobena potřebám zaměstnanců sociálních služeb, například:

•Motivace vs. manipulace klientů v sociálních službách

•Jak zvládnout syndrom vyhoření

•Sociální práce s agresivním klientem

•Náměty na tvorbu individuálních plánů


MS i AS budou probíhat v období od ledna 2021 do května 2022. Termíny a místa konání budou řešena dopředu tak, aby co nejméně narušily chod daných sociálních služeb a zaměstnanci se mohli bez problémů účastnit.


 

Poslední, čtvrtá, klíčová aktivita (KA4) se věnuje podpoře a rozvoji mezioborové spolupráce. V rámci této aktivity jsou plánovány celkem 4 mezioborová setkání, 5 konzultací (1 pro každou sociální službu a 1 společná), 4 popisy spolupráce v území a 8 příběhů z praxe. 

Dále se ke konci projektu (duben nebo květen 2022) uskuteční konference pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ke sdílení dobré praxe a zkušeností z poskytování sociální služby. 

Tato KA5 bude probíhat od srpna 2020 do května 2022. 


Zapojené organizace se musí aktivně zapojit do všech zmíněných klíčových aktivit. 


Vytisknout