Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící

Evropská unieKontaktní osoby projektu

Mgr. Helena Čápová (capova@snncr.cz
)  a   Bc. Kateřina Jakubová (jakubova@snncr.cz)

Realizace projektu byla k 31.12. 2020 ukončena a aktivity projektu již neprobíhají. 
Děkujeme všem zapojeným organizacím, odborným konzultantům, lektorům, externistům, tlumočníkům, přepisovatelům a všem, kteří se na realizaci podíleli.

 
Informace o projektu:
Projekt "Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící" byl realizován od 1.10. 2018 do 30.9. 2020 a během něj proběhlo celkem pět klíčových aktivit. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Aktualizace k 16.7. 2020 : Na základě schválení Žádosti o Změnu byla realizace projektu prodloužena do 31.12. 2020.

Do projektu bylo zapojeno 10 organizací s 21 registrovanými sociálními službami (Tlumočnická služba, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace).
Cílem projektu bylo pomoci zapojeným organizacím zprostředkovat sluchově postiženým kvalitní sociální služby a pomoc ostatních sociálních služeb a veřejných institucí, dále zajistit pracovníkům sociálních služeb akreditované vzdělávání zaměřené na práci se sluchově postiženými osobami a zajistit počítačový program potřebný pro provoz sociální služby.
Zmíněných cílů chtěl projekt dosáhnout revizí metodických materiálů, nastavením efektivních postupů, zvýšením odbornosti cílové skupiny a rozvojem spolupráce s dalšími organizacemi řešícími nepříznivou sociální situaci sluchově postižených osob.
Cílovou skupinou projektu byli poskytovatelé sociálních služeb a zaměstnanci (hlavně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách) a zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní politice. 
 

První klíčová aktivita (KA1) se týkala zhodnocení současných postupů při práci s klienty. Během této klíčové aktivity proběhlo posouzení platných standardů kvality v sociálních službách (SQSS) a na ně navazujících metodik a dále zhodnocení sociální služby za pomoci rozhovorů s pracovníky a klienty dané soc. služby. Hodnocení standardů se týkalo např. jejich aktuálnosti, funkčnosti a naplňování. Dále se tazatelé zaměřovali na např. identifikaci překážek v sociálním začlenění osob se sluchovým postižením, vyhodnocení metod používání sociální práce, efektivitu poskytování sociálních služeb atd.
Tato KA1 mohla probíhat přibližně rok (do září 2019) a výsledkem bylo celkové zhodnocení jednotlivých sociálních služeb dané organizace a zhodnocující dokument pro všechny sociální služby vybrané zapojené organizace. 

Druhá klíčová aktivita (KA2) navazovala na KA1 a týkala se aktualizace výše zmíněných  SQSS a navazujících vnitřních dokumentů poskytovatele sociální služby. Během této klíčové aktivity proběhlo 5 konzultací u každé ze zapojených sociálních služeb s cílem pomoci aktualizovat standardy a metodiky sociální služby.
Dále v rámci této KA2 proběhla setkání odborných konzultantů.
Tato KA2 mohla probíhat od března 2019 do října 2020 a výsledkem jsou aktualizované SQSS a navazující metodiky pro každou ze zapojených sociálních služeb. 

 

Třetí klíčová aktivita (KA3) se týkala zvyšování odbornosti v oblasti sociální práce se sluchově postiženými. V rámci této KA3 proběhlo 8 metodických setkání (MS) a 12 akreditovaných seminářů (AS), které byly společné pro všechny zapojené organizace.
Metodická setkání vedli vždy dva odborníci na vybranou problematiku a bude v nich prostor pro diskusi.

Témata proběhlých AS:

 • Dluhové poradenství v sociálních službách (29.8. 2019 v Brně)
 • Hranice v práci s klientem sociální služby (12.9. 2019)
 • Základy sociálního systému (14.10. 2019 v Praze)
 • Základy sociálního systému (25.11. 2019 v Brně)
 • Syndrom vyhoření a základy relaxace (12.12. 2019)
 • Aktuální změny v sociální oblasti - současné i plánované (21.5. 2020 v Praze)
 • Sebezkušenostní kurz (pro tlumočníky) - dne 9.6. 2020
 • Sebezkušenostní kurz (pro tlumočníky) - dne 17.6. 2020
 • Dluhové poradenství v sociálních službách (23.6. 2020 v Praze)
 • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení - současné i plánované (14.9. 2020 v Brně)
 • Úvod do individuálního plánování (13.10. 2020)
 • slovní zásoba pro tlumočníky znakového jazyka v oblasti zdravotnictví (rozděleno mezi 25. a 27.11. 2020)

Výběr témat prováděly zapojené organizace tak, aby odpovídaly jejich potřebám a vzdělávání jim pomohlo poskytovat kvalitní sociální služby.
KA3 probíhala v období od dubna 2019 do listopadu 2020. 

 
Klíčová aktivita 4 (KA4) se týkala zpracování funkční databáze pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Konkrétní obsah byl přizpůsoben dle výsledků a zjištění z ostatních KA (hlavně však z KA1). Databáze zohledňuje potřeby hlavně v oblastech klientských spisů, evidence IP, přijímání zakázek, přehledu o tlumočnících, objednávkám tlumočení, výkaznictví pro kraje/města,…

 

Poslední, pátá, klíčová aktivita (KA5) se věnovala podpoře mezioborové spolupráce. V rámci této aktivity bylo plánováno celkem 16 mezioborových setkání, 24 konzultací, 8 popisů spolupráce v území a 16 příběhů z praxe. Dále se ke konci projektu uskutečnila konference pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ke sdílení dobré praxe a zkušeností z poskytování sociální služby. Tato KA5 probíhala od listopadu 2018 do prosince 2020. 


Realizace projektu v roce 2020 byla ovlivněna epidemiologickou situací po celé České republice a ve světě.

Vytisknout